9. Odstraňování rýh a spár        


Před posledním broušením se podlaha zkontroluje na výskyt rýh a spár, které se často zviditelní až po jemném broušení.
 

 

Je nutno dbát na to, aby příliš velké rýhy a spáry nebyly dlouhodobě uzavřeny běžnými vyplňovacími materiály. V tomto případě je nutno postupovat podle popsaného postupu v bodu 2.

 

Běžné rýhy a spáry (menší 1 mm) lze bezproblémově vytmelit. Tmel se do spár nanáší rovnoměrně po celé ploše nerezovou špachtlí. Přitom je třeba dbát na to, aby spárovací tmel dobře pronikl do spár a spáry byly těsně vyplněny. Spárovací tmel nesmí být při zpracování příliš suchý. Nejlépe se tmel zpracovává, pokud je měkký resp. má těstovitou konsistenci, čehož se nejlépe dosáhne při zpracování menšího množství hmoty. Při zpracování příliš velkého množství hmoty dochází k velmi rychlému vysychání, což znemožňuje  dobrému pronikání tmelu do spár a samo o sobě znesnadňuje opracování.

Aby nedocházelo ke zbytečnému stížení následných brusných prací, je nutno z plochy odstranit přebytky hmoty.

Objeví-li se po následném broušení jednotlivé spáry, můžeme tyto individuálně vytmelit. Není potřeba provést celoplošné přetmelení.  Dokonalým vytmelením získáme v konečném důsledku nejenom optimální výsledek, ale i snížení spotřeby laku při lakování.

 
 

 

 

 

O

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

Obsah

Přípravné práce při pokládce dřevěných podlah

Příprava podlahy na brusné práce

Co je třeba znát o brusivu

Správná volba sledu zrnitosti

Důležité pokyny pro práci se strojem HUMMEL

Plošné broušení pásovou bruskou HUMMEL

Jemné broušení strojem TRIO a HUMMEL

Broušení krajů a rohů okrajovou bruskou UNICO

Odstraňování rýh a spár

Poslední broušení

Lakování dřevěné podlahy

Mezibroušení laku tříkotoučovou bruskou TRIO

Konečná povrchová úprava dřevěné podlahy

Péče o lakované dřevěné podlahy

Olej a vosk jako povrchová ochrana dřevěných podlah

Nejčastější chyby při broušení a jejich příčiny

Údržba strojů před broušením

Předpisy a směrnice

Bezpečnostní opatření a pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny