20. Všeobecné bezpečnostní pokyny (výňatek z brožury ´Broušení dřevěných podlah´)      


 

Udržujte své pracoviště v pořádku
Nepořádek na pracovišti vede k úrazům

Mějte na zřeteli okolní podmínky
Nevystavuj stroj dešti. Nepoužívej stroj ve vlhkém nebo mokrém prostředí. Postarej se o kvalitní osvětlení. Nepoužívej stroj v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.

Chraňte se před zásahem elektrickým proudem
Nedotýkejte se uzemněných součástí, např. trubek, topení, sporáků, ledniček. Používejte bezpečnostních zástrček DI.

Udržujte mimo dosah dětí
Nedovolte jiným osobám, aby se dotýkaly stroje nebo kabelu, dohlédněte, aby se nevyskytovaly na pracovišti nepovolané osoby.

Mějte svůj stroj bezpečně uložen
Nepoužívané stroje je nutno uložit na suchém, uzamčeném místě a mimo dosah dětí.

Nepřetěžujte stroje
Pracují lépe a bezpečněji v předepsaném rozsahu výkonu.

Používejte vhodný stroj

Nepoužívejte na velké zatížení slabé stroje nebo přídavné adaptéry. Nepoužívejte stroje k účelům a pracím, k nimž nejsou určeny.

Noste vhodný pracovní oděv
Nenoste široký oděv nebo šperky. Mohly by být zachyceny pohyblivými částmi stroje.

Používejte ochranné pomůcky
Při pracích, při nichž se práší, používejte dýchací masky (respirátory).

 

O

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

Obsah

Přípravné práce při pokládce dřevěných podlah

Příprava podlahy na brusné práce

Co je třeba znát o brusivu

Správná volba sledu zrnitosti

Důležité pokyny pro práci se strojem HUMMEL

Plošné broušení pásovou bruskou HUMMEL

Jemné broušení strojem TRIO a HUMMEL

Broušení krajů a rohů okrajovou bruskou UNICO

Odstraňování rýh a spár

Poslední broušení

Lakování dřevěné podlahy

Mezibroušení laku tříkotoučovou bruskou TRIO

Konečná povrchová úprava dřevěné podlahy

Péče o lakované dřevěné podlahy

Olej a vosk jako povrchová ochrana dřevěných podlah

Nejčastější chyby při broušení a jejich příčiny

Údržba strojů před broušením

Předpisy a směrnice

Bezpečnostní opatření a pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny