6. Plošné broušení pásovou bruskou HUMMEL        


Zjištění způsobu pokládky dřeva

Mozaikové parkety: U tohoto typu parket je nutno všechny pracovní úkony provádět pod úhlem 45 stupňů, aby se zamezilo výbrusu měkčích částí dřeva.

Vlysy popř. palubky: U vlysové resp. palubkové podlahy je nutno všechny pracovní postupy, s výjimkou jemného broušení, provádět pod úhlem 7 až 15 stupňů. Jemné broušení probíhá ve směru žilkování dřeva. 

U zkřivené (zkorýtkované) palubkové podlahy, jejíž jednotlivé prvky vykazují velmi značné výškové rozdíly, by se mělo po vyrovnání jako první provést broušení ve směru textury dřeva, aby se podlaha zhruba srovnala a potom lze začít s jednotlivými diagonálními výbrusy.  

Zkouška rovinnosti a provedení zkušebního broušení

Rovinnost podlahy může být prověřena vypnutým strojem a to pomocí válcové uvolňovací páky.Vypneme pás, stroj nezapínat do chodu,  povolit válce, posouváme strojem přes plochu, kterou chceme brousit a sledujeme zvedání a klesání páky. 

Pohyb nahoru = vyvýšenina, pohyb dolů = prohlubeň

Pro lepší přehled, si můžeme extrémně nerovná místa označit. Aby se zamezilo hlubokým rýhám, je lépe začít první výbrus s co nejmenší zrnitostí.

Proto by se měl provést zkušební výbrus s brusným pásem o zrnitosti 50 resp. 60. Dopadne-li tato zkouška uspokojivě a je možno očekávat dobrého pracovního výsledku  za přiměřenou dobu, lze začít brusné práce  těmito zrnitostmi (K50/K60).

Tipy při broušení bruskou HUMMEL

Při broušení v místnosti lze obrousit cca. 90% plochy pásovou bruskou. Zbytek je nutno obrousit okrajovou bruskou nebo ručně.

Základní snahou musí být, co největší plochu obrousit pomocí pásové brusky, aby se uvedené poměry zlepšily. Tohoto zlepšení lze dosáhnout následujícím způsobem:

O

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

 

Obsah

Přípravné práce při pokládce dřevěných podlah

Příprava podlahy na brusné práce

Co je třeba znát o brusivu

Správná volba sledu zrnitosti

Důležité pokyny pro práci se strojem HUMMEL

Plošné broušení pásovou bruskou HUMMEL

Jemné broušení strojem TRIO a HUMMEL

Broušení krajů a rohů okrajovou bruskou UNICO

Odstraňování rýh a spár

Poslední broušení

Lakování dřevěné podlahy

Mezibroušení laku tříkotoučovou bruskou TRIO

Konečná povrchová úprava dřevěné podlahy

Péče o lakované dřevěné podlahy

Olej a vosk jako povrchová ochrana dřevěných podlah

Nejčastější chyby při broušení a jejich příčiny

Údržba strojů před broušením

Předpisy a směrnice

Bezpečnostní opatření a pokyny

Všeobecné bezpečnostní pokyny

 
 
 
  • aby bylo možno obrousit pásovou bruskou co největší plocha, odstraníme soklové lišty, čímž se stroj dostane při broušení blíže ke stěně

  • podél stěny můžeme pásovou bruskou brousit pod menším brusným tlakem nebo použijeme opotřebovaný brusný pás. V tomto případě nehraje podstatnou roli,  že brousíme proti žilkování nebo směru pokládky dřevěných dílců.

  • Okrajovou bruskou FLIP nebo UNICO provedeme v pokleku nebo v poloze na kolenou pouze hrubý obrus krajů.

  • Jemné přebroušení provedeme bruskou UNICO ve stoje nebo ve standardní poloze bruskou FLIP

 

poměr mezi plochou,časem a fyzickou náročností 

plošné broušení  

poměr pracovního času

fyzické zatížení

  pásová bruska90 %

75 %

60 %

okrajová bruska nebo ruční broušení
 

10 %

25 %

40 %

   


Směry broušení v závislosti způsobu pokládky

Toto postupové schéma znázorňuje směry broušení u nejběžnějších způsobů pokládky. Hrubý předbrus slouží k odstranění nerovností plochy. Jemné broušení slouží k odstranění stop po hrubém broušení a k vytvoření požadované konečné úpravě povrchu. Poslední broušení by mělo být ve směru dopadu světla.
 

Postup

  • určit typ pokládky a směr broušení parket

  • provést brusnou zkoušku zrnitostí K50/K60 a podle dosaženého výsledku buď pokračovat nebo použít hrubší zrnitost

  • po ukončení jednoho pracovního kroku rozhodne optický vzhled výbrusu o způsobu postupu v příštím kroku

  • není-li výsledek pracovního kroku uspokojivý, lze jej samozřejmě opakovat

  • pro jemný výbrus se doporučuje použití tříkotoučové brusky TRIO, která zaručuje stejnoměrné zbroušení bez viditelných brusných stop

  • u jemného broušení strojem HUMMEL je pro konečný výsledek velmi důležitá správná volba směru broušení (diagonálně nebo ve směru žilkování)!

 

 

Mělo by se dodržovat pořadí zrnitosti a dle možností nepřeskočit více než jednu zrnitost.

Aby se zamezilo nepříznivému ovlivnění kvality práce, musí se podlaha po každém pracovním kroku důkladně vysát.

Před započetím práce příp. renovačních prací je nutno zkontrolovat po prvních pracovních krocích pojezdová kolečka a brusný válec, zda-li nejsou znečištěny. Případnou nečistotu je nutno pečlivě odstranit.